ثبت نام دانش آموزان

 

ثبت نام پایان یافت

 

تائید ثبت نام توسط مدیر

پیگیری ثبت نام شدگان انفرادی

جستجو بر اساس کد ملی

 

مبلغ کارسوق به ازای هر نفر ۵۰ هزار تومان
شماره کارت:
۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۱۷۲۹۷
بانک ملی به نام دبیرستان شهید ستاری
شماره حساب:
۴۱۵۰۱۰۴۳۷۷۶۱۶۰۰۱ بانک ملی به نام دبیرستان شهید ستاری