کارسوق لیزر و کوانتوم رسما آغاز شد

کارسوق لیزر و کوانتوم رسما آغاز شد

جناب آقای صفری ریاست اداره استعداد های درخشان شهرستانهای استان تهران و مسئول دبیر خانه کشوری کارسوق لیزر و کوانتوم فرمودند از تاریخ دوم اسفند اولین فیلم آموزشی  مربوط به کار سوق  لیزر و کوانتوم  در سایت مربوطه به آدرس{http://sampad-lqw.teo.ir} بارگذاری شد و دانش آموزان رسما اولین جلسه آموزشی خود را آغاز نمودند، همچنین اشاره کردند که بعداز بارگذاری  هر فیلم یک جلسه پرسش و پاسخ آنلاین نیز با اساتید مرکزملی علوم و فنون لیزر برگزار خواهد شد. تعداد جلسات آموزشی 8 جلسه میباشد.