تعداد ثبت نام کنندگان کار سوق به 1700 نفر رسید

تعداد ثبت نام کنندگان کار سوق به 1700 نفر رسید

تعداد ثبت نام کنندگان کار سوق به 1700 نفر رسید که از این تعداد 47 درصد را پسران و 53 درصد را دختران تشکیل میدهند.

جناب آقای صفری(ریاست اداره استعداد های درخشان شهرستانهای استان تهران و مسئول دبیر خانه کشوری کارسوق لیزر و کوانتوم)بیان نمودند تعداد آمار ثبت نام کنندگان کارسوق لیزر و کوانتوم به 1700 نفر رسیدکه از این تعداد 47 دصد پسران و 53 درصد را دختران تشکیل میدهند. توجه تعداد ثبت نام شدگان را بیان اهمیت لیزر و کوانتوم و علاقه شدید دانش آموزان به این مقوله بیان نمود. و از اهمیت توجه به این رشته در آینده شد.