اخبار

تعداد ثبت نام کنندگان کار سوق به 1700 نفر رسید

تعداد ثبت نام کنندگان کار سوق به 1700 نفر رسید تعداد ثبت نام کنندگان کار سوق به 1700 نفر رسید که از این تعداد 47 درصد را پسران و 53 درصد را دختران تشکیل میدهند. جناب آقای صفری(ریاست اداره استعداد های درخشان شهرستانهای استان تهران و مسئول دبیر خانه کشوری کارسوق لیزر و کوانتوم)بیان نمودند […]

اخبار

وبینار کار سوق لیزر و کوانتوم ویژه  مدیران و رابطین کارسوق برگزار شد

وبینار کار سوق لیزر و کوانتوم ویژه  مدیران و رابطین کارسوق برگزار شد جلسه وبینار با حضور مدیران و رابطین کارسوق مدارس سمپادشهر تهران -البرز- قزوین-و شهرستان های استان تهران برگزار شد در این جلسه در زمینه اهداف کار سوق ، جامعه هدف ،و زمانبندی ثبت نام ،محتوی های آموزشی و چگونگی برگزاری کلاسهای آنلاین […]